Shinso Shiatsu logo
SHIATSU2 slide
Shin So Shiatsu
Healing the Deeper Meridian Systems

Research Group

The Shin So Shiatsu Study Group Switzerland meets twice a year for the Graduate Study Day.

Info: www.zsi.ch